• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Privacy

Privacy

Ten behoeve van het or­ga­ni­se­ren van ac­ti­vi­teiten verzamelt de Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden per­soons­ge­ge­vens van deel­ne­mers en geïn­te­res­seer­den.

Gegevens die wor­den verzameld zijn:

 • naam
 • post­a­dres
 • tele­foon­num­mer
 • e-mail­a­dres
 • gezinssamen­stel­ling
 • geboortedatum

Deze gegevens wor­den gebruikt voor uit­no­di­gingen, fondsen­wer­ving, indeling van slaap­ka­mers en indeling in leef­tijds­groepen. Om de gezins­week­enden goed te kunnen or­ga­ni­se­ren hebben we een gerecht­vaar­digd belang bij het registereren van deze in­for­ma­tie.

De gegevens zullen nooit wor­den doorge­ge­ven aan der­den en tegen opslag kan bezwaar wor­den gemaakt. Neemt u contact met ons op indien u uw gegevens wilt inzien of wilt laten verwijderen.

Foto’s en video’s

Om deel­ne­mers de gelegen­heid te geven nog eens terug te kijken naar eerdere gezins­week­enden, maar na­tuur­lijk ook om nieuwe deel­ne­mers te werven voor volgende weeken­den, plaatsen we foto­se­ries op deze website. Mensen die liever niet hebben dat foto’s waar ze herken­baar op staan op deze website ver­schij­nen, kunnen dat bij de organi­sa­tie aan­ge­ven. Voor het publiceren van foto’s waar kin­de­ren jonger dan 16 jaar herken­baar op staan, zal aan de ouders een hand­te­kening wor­den gevraagd bij binnen­komst van een weekend.

Na­tuur­lijk is het altijd moge­lijk om een bepaalde foto waar u minder gelukkig op staat van de website te laten verwijderen. In principe zullen we binnen 24 uur aan zo’n verzoek voldoen.

© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl