• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

opGROEIsymposium voor opvoeders

Zaterdag 27 september in Hilversum

gepubliceerd: donderdag, 21 augustus 2014
opGROEIsymposium voor opvoeders

Onder andere ‘Samuel Advies’, ‘Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding’ en de afdeling ‘Huwe­lijk&Gezin’ van Bisdom Roermond or­ga­ni­se­ren op zater­dag 27 sep­tem­ber een inte­res­sant symposium voor ouders en andere opvoeders over ‘seksua­li­teit als opGAVE’.

Zo gewoon als het is, zo bij­zon­der is het: seksua­li­teit en erover praten met je kin­de­ren. Gewoon, omdat seksua­li­teit onder­deel uitmaakt van je wezen­lijke bestaan en dus samenhangt met je kijk op wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deel­ne­mer aan de samen­le­ving. Bij­zon­der, omdat het je diepste wezen raakt en het niet altijd mak­ke­lijk is daar over te praten, ook niet met je eigen kin­de­ren. Het opGROEIsymposium wil hieraan een po­si­tie­ve bijdrage leveren.

In het gezin

Het on­der­werp is populair. Zo roept de nieuwste campagne van SIRE ouders op met hun kin­de­ren van 10 jaar en jonger te praten over porno omdat zij op internet in een paar klikken met porno kunnen wor­den gecon­fron­teerd. Vorig jaar speelde de controverse rondom het pro­gram­ma Dokter Corrie van de NTR voor het basis­on­der­wijs. Ouders verhieven hun stem om aan te geven dat seksuele opvoe­ding thuishoort binnen het gezin.

Wie opkomt voor dit basis­recht van ouders, loopt het gevaar te wor­den weggezet als ‘niet van deze tijd’. Dat is een gemiste kans, het doet tekort aan de veel­heid van over­tui­gingen die, ook in deze tijd, in ons mooie veelkleurige Neder­land leven. Zoals de over­tui­ging dat God en mens verbon­den zijn, dat God in zijn schep­ping een plan heeft gelegd waarin de man en de vrouw, met ziel en lichaam, hun eigen unieke plaats en rol hebben.

Lezingen en workshops

Tijdens het opGroei­sym­po­sium gaan gasten uit binnen- en bui­ten­land vanuit hun eigen expertise in op het on­der­werp ‘Seksua­li­teit als opGave’. Zo spreekt prof. William Newton, hoog­le­raar aan het Oos­ten­rijkse Inter­na­tio­nale Theo­lo­gisch Instituut, over ‘Het plan van God voor de mens’, Tweede Kamerlid voor de SGP Kees van der Staaij gaat in op ‘De maat­schap­pij, de praktijk waarin we kin­de­ren opvoe­den’ en Martha Hoffen­kamp, auteur van ‘Mijn school is katho­liek’, belicht de kant van de school.

Middels lezingen, korte workshop en een forum kunnen ouders en andere opvoeders zich laten in­for­meren en in­spi­re­ren over de opgave waar zij in onze hui­dige samen­le­ving voor staan, ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kin­de­ren die aan hen zijn toe­ver­trouwd, en ten aanzien van God.

Voor alle opvoeders

De dag is bestemd voor ouders en alle overige opvoeders: onder­wij­zend personeel, professionals en vrij­wil­li­gers die met kin­de­ren werken, hen die zich met opvoedvraag-stukken bezig­hou­den, hetzij binnen de ge­zond­heids­zorg, het onder­wijs, de hulp­ver­le­ning of het pas­to­raat en alle overige geïn­te­res­seer­den.

Het symposium is opgezet door een aantal par­ti­cu­lieren en enkele organi­sa­ties die actief zijn op het gebied van gezin&opvoe­ding, waar­on­der ‘Samuel Advies’, ‘Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding’ en de afdeling ‘Huwe­lijk&Gezin’ van Bisdom Roermond.

Details

Wat: opGROEIsymposium, Seksua­li­teit als opGAVE
Wanneer: Zater­dag 27 sep­tem­ber 2014
Waar: Sint-Anna­ge­bouw, St. Vitus­straat 1, Hilversum
Tijd: Vanaf 10.00 uur inloop, start pro­gram­ma 10.30 uur, slot 16.00 uur.

Pro­gram­ma: Zie voor het volle­dige pro­gram­ma de website www.opgroei­sym­po­sium.nl

Like het symposium ook op Facebook: Facebook.com/opgroei­sym­po­sium© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl