• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsdag - Daden van liefde

Zondag 5 oktober in Oegstgeest

gepubliceerd: donderdag, 21 augustus 2014
Gezinsdag - Daden van liefde

“Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van onze eigen daden van liefde.” Precies op dit thema ‘Daden van Liefde’ zal mgr. J. van den Hende op de ko­men­de katho­lie­ke Gezins­dag nader ingaan.

Gezinnen, met kindren in alle leeftij­den, zijn op zon­dag 5 ok­to­ber welkom in de Pa­ro­chiekern H. Wil­li­brord in Oegstgeest.

Het IHGO (Instituut voor Huwe­lijk, Gezin en Opvoe­ding) or­ga­ni­seert op zon­dag 5 ok­to­ber opnieuw een katho­lie­ke gezins­dag. Dit keer zijn we te gast bij de Pa­ro­chiekern H. Wil­li­brord in Oegstgeest.

De dag begint om 11.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring waarin mgr. Van den Hende, bis­schop van Rotter­dam, zal voorgaan. Voor de kin­de­ren zal er een kinder­woord­dienst zijn.

Dagpro­gram­ma

Na de H. Mis is er een ge­za­men­lijke lunch in de school naast de kerk. Dit wordt heel gezellig en anders dan voor­gaande jaren waar de kin­de­ren en ouders apart lunchten. Ver­vol­gens is in de mid­dag voor alle leeftij­den een geschikt pro­gram­ma. Elke groep gaat op zijn eigen wijze met het thema Daden van Liefde aan de slag. Zoals altijd zal voor de oudere tieners in een uit­da­gend pro­gram­ma wor­den voor­zien. Voor de allerkleinsten is er een crèche.

Mgr. Van den Hende ver­zorgt voor de ouders een lezing over het thema. Dit wordt dan verder uit­ge­werkt in deel­groepen.

Thema Daden van Liefde

Het thema sluit aan op het gezins­week­end dat afgelopen voor­jaar plaatsvond en over Liefde begint thuis ging. Voor mgr. Van den Hende begeeft zich met dit aan­slui­tende thema Daden van Liefde op bekend terrein. Juist dit thema kreeg de afgelopen maan­den extra aan­dacht in het bisdom Rotter­dam. Bis­schop Van den Hende nam zelf het ini­tia­tief tot het Jaar van Daden van Liefde in het verlengde van het Jaar van het Geloof (2012-2013). Bij de start van Daden van Liefde zei de bis­schop over 'geloof' en 'daden van liefde': “Ons geloof in de liefde van Christus is de bron van daden van liefde. Daden van liefde mogen onder­stre­pen dat ons geloof vrucht mag dragen. We willen daarom de daden van liefde opnieuw be­na­druk­ken en inoefenen met elkaar.”

Details

Wat: Katho­lie­ke gezins­dag
Wanneer: Zondag 5 ok­to­ber 2014
Kosten: 15 euro per gezin
Brood zelf meenemen
voor alle drankjes en versnape­ringen wordt gezorgd
Waar: H. Wil­li­brord­kerk, Rhijngeester­straatweg 35, Oegstgeest
Tijd: 10.00 uur ontvangst en in­schrij­ving
Afslui­ting: Om 16.00 uur komen we samen en sluiten we af met een gezellige borrel
Einde: 16.30 uur einde pro­gram­ma

Aanmel­den© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl