• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geef je nu alvast op voor het Gezinsweekend!

Vrijdag 29 t/m zondag 31 mei in Helvoirt

gepubliceerd: woensdag, 11 februari 2015

Over een paar maan­den is het weer zo ver, voor de 18e keer zal het jaar­lijkse gezins­week­end plaats­vin­den, van 29 mei t/m 31 mei 2015! Geor­ga­ni­seerd door de stich­ting Katho­lie­ke gezins­week­enden (SKG) Deze keer is het thema: ‘Zout der aarde’ (Mt. 5: 13-15)

Het is Christus zelf die ons de opdracht geeft: “Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout krach­te­loos wordt, waar moet je het dan mee zouten? Het deugt alleen nog maar om weggegooid en door de mensen ver­trapt te wor­den. Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad kan niet verborgen blijven als ze boven op een berg ligt.” (Mt. 5, 13-15) Wat een verant­woor­ding legt Hij op ons om Zijn smaak in de wereld te brengen en het licht, het goede voor­beeld, voor te laten gaan. Wij chris­te­nen zou­den moeten waken voor verdwa­zing, verkil­ling en verpiete­ring. Maar, hoe zit het eigen­lijk met ons die Jezus willen volgen? Het is nodig dat wij onze ver­hou­ding met God zuiver hou­den en dat we op elk moment als kin­de­ren van het Licht weten te han­de­len.

Marie Heurtin

Dit weekend staan er voor de jon­ge­ren, tieners en kin­de­ren en­thou­siaste vrij­willigers klaar en zij zullen met hen, ver­deeld in leef­tijds­groepen, in woord en daad het thema gaan uitdiepen. Voor de aller­kleinsten zal er een crèche zijn. De ouders en jon­ge­ren zullen op vrij­dag­avond beginnen met een inlei­ding van kape­laan Johannes van Voorst over de film Marie Heurtin, een waar gebeurd verhaal. Ver­vol­gens kunnen we in die film zien en beleven dat je, vanaf het moment dat Jezus iets in je leven betekent, zelf ook verandert. Na afloop zullen we nog in kleinere groepen napraten.

Anton de Wit

Op zater­dag zal Anton de Wit met de ouders verder ingaan op het thema. Hij zal dat doen in drie sessies, ver­deeld over de dag. Anton de Wit is bekend door zijn boeken en schrijven in katho­lie­ke context. De kin­de­ren en jon­ge­ren zullen onder­tussen in hun eigen groepen bezig zijn met hoe zij als burgers van het ko­nink­rijk van God de smaak in hun omge­ving echt kunnen ver­an­de­ren. Ook is er zater­dag voor de kin­de­ren een gezellige sport- en spel­mid­dag. Zater­dag­avond is er de moge­lijk­heid voor de aanbid­ding in de kapel, het is tenslotte God die al onze han­de­lin­gen boven­na­tuur­lijke inhoud geeft. Ter afslui­ting van de dag nog een gezellig samen­zijn.

Kerk in Nood

Zondag zal ‘Kerk in Nood’ (een inter­nationale katho­lie­ke hulp­organi­sa­tie) komen getuigen over chris­te­nen in gebie­den in het Midden-Oosten, waar deze mensen ver­volgd wor­den. Ook zal er die dag een gevlucht gezin bij ons aanwe­zig zijn, dat zal getuigen hoe zij door het geloof en hun trouw in Christus het zoutend vermogen niet verloren.

Na­tuur­lijk is er dit weekend veel tijd voor onderlinge gesprekken, ontspan­ning en gebed en zal er op beide dagen een H. Mis zijn.

Aanmel­den

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via deze website aanmel­den. De kosten voor een heel weekend zullen per een gezin € 195,- zijn, maar mogen nooit een be­lem­me­ring zijn om te komen.

In­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te verkrijgen via de mail of tele­fo­nisch.
Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoe­dig op te geven.© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl