• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Barmhartigheid centraal op Gezinsweekend 2016

gepubliceerd: donderdag, 24 december 2015

Het inmiddels bekende gezins­weekend, in 2016 van 10 tot en met 12 juni, stelt de barm­har­tig­heid van God centraal. Het is immers het Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid. Met o.a. mgr. J. Hendriks en het gezin Paloni dat bij de Gezins­synode in Rome was.

Pelgrims­tocht naar een Heilige Deur

Gods barm­har­tig­heid ervaar­baar en tast­baar maken, hoe krijg je dat voor elkaar? Daarvoor wor­den de gelo­vi­gen uitge­nodigd om een korte pelgrims­tocht te maken naar een Heilige Deur. Dat is zo in elk Jubel­jaar. Door een deur ga je van de ene naar de andere ruimte. Het is alleen tot de ‘deur Christus’ dat je toegang hebt tot het Rijk Gods. Christus is barm­har­tig. Hij bekommert Zich zoveel om de mensen, dat Hij zijn leven gaf. Zo werd de ver­zoe­ning van mensen met God de Vader bewerk­stelligd. Zo werd de toegang tot het Rijk Gods moge­lijk.

Hoe maakt de Heilige Deur de barm­har­tig­heid van God ervaar­baar en tast­baar? Zij sym­bo­li­seert de boete­praktijk van de Kerk in de eerste eeuwen; na het vol­brengen van de opgelegde boete werd de zon­daar bij de deur van de kerk door de bis­schop of de pries­ter opgewacht en weer binnen­ge­la­ten. Het passeren van de deur sym­bo­li­seert het weer thuis­ko­men bij God. Het is slechts een hulp­mid­del, maar eeuwen­lange erva­ring wijst uit dat voor heel veel gelo­vi­gen de teder­heid van de barm­har­tige Vader zo tast­baar en ervaar­baar is gewor­den.

Licha­me­lijke en geeste­lijke werken van barm­har­tig­heid

In dit ‘Heilig Jaar van de Barm­har­tig­heid’ hoopt paus Fran­cis­cus dat chris­te­nen Jezus navolgen door zich te bezinnen op de zo­ge­naamde licha­me­lijke en geeste­lijke werken van barm­har­tig­heid. In het dage­lijks leven van gezinnen kan dat op heel natuur­lijke wijze vorm krijgen. Als ouders hun kin­de­ren te eten en te drinken geven, kle­den en ze ver­zorgen als ze ziek zijn. Ver­vol­gens zou­den ook de gees­te­lij­ke werken een rol van bete­ke­nis moeten spelen in de gezinnen: dat ouders hun kin­de­ren over het katho­lie­ke geloof en de moraal ver­tellen en goede raad geven. Als de kin­de­ren al wat ouder zijn geldt steeds meer weder­zijds binnen het gezin: elkaar corrigeren als je verkeerde wegen bewandelt, elkaars gebreken gedul­dig verdragen, elkaar troosten, en voor leven­den en doden tot God bid­den. Zo zullen de gezins­leden steeds meer leer­lin­gen van Christus wor­den en zo zal het gezin steeds meer gaan gelijken op het Rijk Gods.

Het thema van het gezins­week­end in juni is dan ook ‘Christus, Deur van barm­har­tig­heid’.

Deze editie

Aan deze editie van het gezins­weekend werken o.a. mee:

 • Hoofd­spre­ker: Mgr. J. Hendriks, hulp­bis­schop van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam
 • Op zon­dag komt het gezin Massimo en Patrizia Paloni. Zij waren vertegen­woor­digers op de gezins­synode in Rome in ok­to­ber 2015. Zij komen ons hun bevin­den delen.
 • Ook zullen De EuropaScouts zater­dag aanwe­zig zijn
 • Carolijn van Voorst zal ons het belang van (katho­lie­ke) boeken lezen komen ver­tellen

Details

 • Gezins­week­end ‘Christus, Deur van barm­har­tig­heid’
 • Vrij­dag­avond 10 t/m zon­dag­mid­dag 12 juni 2016
 • Be­zin­nings­cen­trum Emmaus, Udenhoutseweg 15 te Helvoirt
 • Aanmeld­for­mu­lier
 • In­for­ma­tie: Peter Groot (06) 53 41 93 86


© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl