• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Startsein voorbereidingen voor Wereldgezinsdagen 2018

Woensdag 22 t/m zondag 26 augustus 2018 in Dublin

gepubliceerd: maandag, 24 oktober 2016
Startsein voorbereidingen voor Wereldgezinsdagen 2018

Met een indruk­wekkende con­fe­ren­tie hebben de Ierse bis­schop­pen de aftrap gegeven voor de voor­berei­dingen voor de Wereld­gezins­dagen in Dublin in au­gus­tus 2018. Met een beetje geluk zal ook paus Fran­cis­cus hierbij aanwe­zig zijn!

Thema

Het thema zal deze keer zijn: ‘The Gospel of the Family: Joy for the World’ - Het evan­ge­lie van het gezin: Vreugde voor de wereld.

Launch Event

Zater­dag 22 ok­to­ber werd het officiële startsein gegeven met een World Meeting of Families Launch Event geor­ga­ni­seerd door de Ierse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie.

Markeer die datum

De Wereldgezins­da­gen zullen wor­den gehou­den van woens­dag 22 t/m zon­dag 26 au­gus­tus 2018. Vanwege de inter­na­tio­nale belang­stel­ling is het ver­stan­dig om op tijd accomodatie te regelen!

Een eerste opzet van het pro­gram­ma is er ook al. Woens­dag 22 t/m vrij­dag 24 au­gus­tus zal een driedaags congres wor­den gehou­den rond het thema met dage­lijks een Eucha­ris­tie­vie­ring, gebeds­acti­vi­teiten, lezingen, workshops en exposities. Zater­dag­avond 25 au­gus­tus staat een festival op het pro­gram­ma met culturele ac­ti­vi­teiten met zang, dans, gebed en ge­tui­ge­nissen. Zondag 26 au­gus­tus wordt tot besluit de H. Mis gevierd uit dank­baar­heid en voor de heili­ging van gezinnen.

Officiële uit­no­di­ging voor paus Fran­cis­cus

Tijdens het Launch Event - startsein werd bekendgemaakt dat reeds in janu­ari 2016 een officiële uit­no­di­ging werd over­ge­bracht aan de paus namens de Ierse bis­schop­pen­con­fe­ren­tie door aarts­bis­schoppen mgr. Eamon Martin van Armagh en mgr. Diarmuid Martin van Dublin. De Nuntius van Ierland heeft de uit­no­di­ging beves­tigd en diplo­ma­tiek vermeld dat de uit­no­di­ging zorg­vul­dig zal wor­den overwogen.

De premier van de Ierse Republiek, Enda Kenny, heeft tij­dens een pers­con­fe­ren­tie van het Europees Parle­ment in Brussel gereageerd. Hij heeft laten weten dat, mocht de paus de uit­no­di­ging ac­cep­teren, de Ierse rege­ring dat zal goed­keu­ren, de paus zal verwel­ko­men en hem behan­de­len op een manier die hoort bij het hoofd van de katho­lie­ke Kerk.

Meer in­for­ma­tie

Meer in­for­ma­tie is te vin­den op de officiële website van de Wereldgezins­da­gen en blijf op de hoogte door de World Meeting of Families te volgen op Facebook:

Over­zicht van Wereld­gezins­dagen

In principe wor­den elke drie jaar Wereldgezins­da­gen geor­ga­ni­seerd.

 • 1994 - Eerste Wereldgezins­da­gen in Rome, Italië
 • 1997 - Rio de Janeiro, Brazilië
 • 2000 - Rome, Italië
 • 2003 - Manilla, Filippijnen
 • 2006 - Valencia, Spanje
 • 2009 - Mexico-City, Mexico
 • 2012 - Milaan, Italië
 • 2015 - Philadelphia, VS
 • 2018 - Dublin, Ierland

Wereldgezinsdagen© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl