• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Goed communiceren in huwelijk en gezin

Alle informatie over het weekend van 1 t/m 3 juni 2018

gepubliceerd: vrijdag, 2 februari 2018
Goed communiceren in huwelijk en gezin

Voor de eenen­twin­tigste keer gaat de Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden (SKG) een gezins­week­end hou­den. Ook dit jaar zal de plaats van sa­men­komst het be­zin­nings­cen­trum ‘Emmaus’, Udenhoutseweg 15 in Helvoirt zijn. Dit jaar komen we samen rond het thema:

“Goed com­mu­ni­ce­ren in huwe­lijk en gezin”

Met de juiste kennis en begrip kunnen we voor­uit­gang maken in het com­mu­ni­ce­ren met liefde, aan­dacht en goed­keu­ring. Na dit weekend zal het een uit­daging zijn om de opgedane kennis over liefde­volle relaties toe te passen in het gezin waarin wij leven en in de wereld om ons heen.

Lezen we de woor­den van St. Jakobus in zijn eerste brief:
“Een ieder zij vlug in het horen, maar traag in het spreken, traag in toorn...” (Jak. 1:19)

Hoewel we als man en vrouw, ouders en kin­de­ren graag een goede band met elkaar hebben, verloopt de com­mu­ni­ca­tie niet altijd even soepel. We vin­den het moei­lijk tijd en energie te vin­den voor aan­dacht en goede gesprekken met elkaar. Zeker in deze tijd waarin de com­mu­ni­ca­tie het steeds vaker verliest van de com­puter, mobiel en tele­vi­sie. We hebben niet altijd geduld met degenen van wie we hou­den. Bovendien verschillen beide seksen niet alleen in wijze van com­mu­ni­ce­ren, maar ook in die van denken, voelen, waarnemen, reageren en lief­heb­ben.

Vader A. Pierik

Vader A. PierikVader A. Pierik, pries­ter van de ge­meen­schap “Foyer de Chartité” Marthe Robin in Thorn zal dit weekend bij ons zijn en goede handvaten geven d.m.v. lezingen, gesprekken en in­ter­ac­tie­ve deelname.

Goede com­mu­ni­ca­tie is be­lang­rijk om tot grotere bloei te komen in ons huwe­lijk en gezin. Wat zijn be­lem­me­ringen voor goede com­mu­ni­ca­tie en hoe kunnen die weg­ge­no­men wor­den?

Hoe kunnen ouders en kin­de­ren Jakobus 1:19 toepassen?

Baby’s, kin­de­ren en jon­ge­ren

Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn. De kin­de­ren en jon­ge­ren wor­den begeleid in ver­schil­lende leef­tijds­groepen en wel door een team en­thou­siaste vrij­wil­li­gers, waar­on­der een aantal reli­gi­euzen van ver­schil­lende con­gre­ga­ties.

Meer dan ooit is het nodig goed te com­mu­ni­ce­ren, kennis te hebben van de Waar­heid en daarin te leven, volgens de bedoelingen van onze Schepper. Ook juist in deze tijd met de ver­war­ring die gezaaid wordt, zoals met bij­voor­beeld de zo­ge­naamde genderneutrali­teit. De kin­de­ren en jon­ge­ren gaan zich verdiepen in de com­mu­ni­ca­tie in hun gezin en daar­bui­ten. Daar­naast leren zij meer over com­mu­ni­ce­ren met God, wat zo be­lang­rijk is om hun fun­dament als Katho­liek te behou­den en te verstevigen.

Kinderen bidden voor Kinderen

Kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren

Gedurende het weekend krijgen we de organi­sa­tie “kin­de­ren bid­den voor kin­de­ren” op bezoek. Deze organi­sa­tie zet zich in om kin­de­ren te laten ervaren wat bid­den is, voor anderen te bid­den en hen te motiveren om dit te (gaan) doen. (www.kin­de­renbid­denvoor­kin­de­ren.nl)

Birgit Kelle

Naast vader Pierik hebben we op zater­dag­mid­dag een speciale gast kunnen uit­no­di­gen. Op deze mid­dag komt name­lijk de Duitse jour­na­liste, publiciste, politica en voorzitster van “Frau2000plus”.

Birgit KelleBirgit Kelle zet zich in voor een ‘nieuw feminisme’. Ze voert aan dat het tra­di­tio­nele feminisme zijn tijd heeft gehad. Haar vereni­ging ‘Frau200plus’ zet zich in voor een nieuwe vrouwen­cul­tuur. Ze hoopt op een vrouwe­lijk feminisme dat beter de wens voor het ge­zins­le­ven kan vervullen en pleit ervoor dat vrouwen kunnen kiezen voor een toegewijd ge­zins­le­ven in plaats van een gecom­bi­neerd carrière- en kinderleven, zonder door deze keuze bena­deeld te wor­den.

Heel specifiek komt Birgit ons ver­tellen over de opkomst en de gevaren van de gender­ideo­lo­gie, maar ook welk pad deze ideo­lo­gie in petto heeft. Na haar lezing kunnen we met haar in gesprek en zullen we aan de hand van enkele stellingen, in groepjes verder met elkaar praten.

Victor en Stephie Thè

Victor en Stephie ThèZondag komt het en­thou­siaste echtpaar Victor en Stephie Thè bij ons langs om hun huwe­lijks­er­va­ringen te delen. Ook met hen gaan we in gesprek.

Deze eenen­twin­tigste keer zal dit plaats­vin­den van vrij­dag 1 tot en met zon­dag 3 juni 2018. We beginnen vrij­dag­avond om 18.00 uur met een gezellige brood­maal­tijd.

Ontspan­ning

Elke dag wor­den er de nodige ontspan­nings­mo­menten ingelast. Op zater­dag­mid­dag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Ook zal Samuel Advies dit weekend aanwe­zig zijn met een boekenstand. (zie www.samueladvies.nl)

H. Mis en gebed

Op zater­dag- en zon­dag­och­tend zullen er H. Missen zijn, met voor­af­gaand rozen­krans­ge­bed.
Er is ook gelegen­heid om op zater­dag- en zon­dag­och­tend mee te bid­den met de getij­den­ge­beden.

Het hoog­feest van het Heilig Sacra­ment valt dit jaar op zon­dag 3 juni en daarom zal er na de H. Mis aan­slui­tend een Sacra­ments­pro­ces­sie plaats­vin­den om onze Heer plech­tig te eren.

Aanmel­den

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je aanmel­den via deze website. We vragen een gezinsbijdrage van slechts € 245, maar de bijdrage mag nooit een be­lem­me­ring vormen om niet te komen.

Indien moge­lijk, wordt een extra gift bij­zon­der ge­waar­deerd.

Meer in­for­ma­tie is te verkrijgen via info@katho­lie­kegezinnen.nl of tele­fo­nisch 0653-419386.

Om zeker van deelname te zijn is het goed je spoe­dig op te geven!

Volg ons ook via facebook:© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl