• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

opGROEIsymposium

Zaterdag 9 oktober - 10.00 uur - Ede

gepubliceerd: zaterdag, 24 juli 2021

Op Zater­dag 9 ok­to­ber is er weer een opGROEIsymopsium. Deze keer is gekozen voor een ruime locatie in Ede zodat anderhalve meter afstand totaal geen probleem is. Thema is dit jaar ‘God­de­lijke diversi­teit - Gender als ingeweven of inge­ge­ven’.

Uitgaande van Gods schep­ping van de mens ‘als man en vrouw’ gaan de sprekers in op ont­wik­ke­lingen in de hui­dige maat­schap­pij waarin deze twee­de­ling steeds vaker wordt ontkend. Mensen wordt voorge­hou­den dat wat je je voelt, man of vrouw of iets daar tussenin, niet langer hoeft te passen bij hoe je bio­lo­gisch bent geboren. Hoe verhoudt zich dit ten opzichte van het beeld dat de Kerk heeft over de schep­ping en ten opzichte van onze roe­ping als mens?

Meer info en aanmel­den

Doel­stel­ling opGROEIsymposium

Kin­de­ren be­ge­lei­den op hun weg naar volwassen­heid is een prach­tige en be­lang­rijke taak. Kin­de­ren opvoe­den tot zelfbewuste mensen is een (z)ware opgave. Zeker wanneer het gaat om seksua­li­teit: die prach­tige gave om uitdruk­king te geven aan de liefde en het leven door te geven.

Met kin­de­ren praten over seksua­li­teit is niet altijd een­vou­dig. Het raakt immers aan het meest wezen­lijke van je bestaan en dat van je eigen kind, of het kind dat aan jouw verant­woor­de­lijk­heid is toe­ver­trouwd. Het hangt direct samen met de vraag hoe je aankijkt tegen wie je bent, als man, als vrouw, als kind van God, als geëngageerde deel­ne­mer aan de samen­le­ving.

De balans vin­den tussen wat het kind op een zeker moment nodig heeft en wat het aankan, is een van grootste uit­dagingen waar opvoeders voor staan. Zeker in een wereld waar in­for­ma­tie en opinies over seksua­li­teit zo fron­taal wor­den geventileerd en je als opvoeder soms het gevoel krijgt buiten spel te wor­den gezet.

Het opGROEIsymposium wil opvoeders de gelegen­heid bie­den zich­zelf bewust af te vragen waar zij staan en waartoe zij ge­roe­pen zijn ten aanzien van elkaar, ten aanzien van de kin­de­ren die aan hen zijn toe­ver­trouwd, en ten aanzien van God.© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com