• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Gezinsweekend 2020

Vanwege de maat­regelen tegen ver­sprei­ding van het corona­vi­rus hebben we het weekend in april moeten afge­lasten. Daarvoor in de plaats gaan we aan het einde van het jaar een Winters Wonder Weekend beleven, na­tuur­lijk ook weer in Someren! Zet 11 t/m 13 de­cem­ber 2020 in de (gezins)agenda.

Handig om te weten: Dit is het derde weekend van de Advent.

Welkom

Voor de drieën­twin­tigste keer gaat de Stich­ting Katho­lie­ke Gezins­week­enden (SKG) een gezins­week­end hou­den. Dit jaar opnieuw op de nieuwe locatie, in SOMEREN! “Wat een goede keuze”, aldus een van de ouders. “Schit­te­rende accommodatie, met heer­lijke kamers, fijn sanitair en een prach­tig buitenverblijf, waar je ook heer­lijk overdekt buiten kan zitten.”

Dit jaar komen we samen rond het thema:

“Heer, naar wie zou­den wij gaan?”

(Uw woor­den zijn woor­den van eeuwig leven en wij geloven
en weten dat Gij de Heilige Gods zijt. - Joh. 6, 68.69)

Vragen wij ons wel eens af waar of naar wie we zou­den moeten gaan als we Jezus niet zou­den kennen? Het is voor ons mis­schien wel zelf­spre­kend dat wij volgeling van Jezus zijn, maar hebben ook wij echt de bewuste keuze gemaakt voor Jezus, zoals Simon Petrus dit in zijn ant­woord aan Jezus doet?

Maar het katho­lie­ke gezins­week­end gaat niet alleen over inhou­de­lijke en spi­ri­tu­ele ver­die­ping. Ook kun je hier even heer­lijk ‘katho­liek opla­den’ met andere gezinnen. Of, zoals een moeder zei: “Het is echt een verrij­king om onze kin­de­ren te zien voetballen, bid­den en zingen met vriendjes en vriendinnetjes die ook geloofs­ge­nootjes zijn. Hier ontbijten we met andere ouders die dezelfde levens­vra­gen hebben als wij. Die tegen dezelfde dingen aanlopen. Het is fijn om dat hier te delen. Om van elkaar te leren en als gezin samen te groeien in een heel gezellig en in­spi­ra­tie­vol Weekend.”

Spreker

Rector Patrick Kuipers

Voor dit weekend hebben we Rector Patrick Kuipers uit Utrecht uit­ge­no­digd om ons uit te leggen wat het betekent om een radicale keuze voor Jezus te maken. Hij bespreekt met ons of we ons van de opdracht bewust zijn dat ook wij de roe­ping hebben om de Blijde Bood­schap uit te dragen. En ook hoe we dat kunnen doen naar onze kin­de­ren en onze omge­ving. Op zon­dag gaat kape­laan Luc Simons in op de vraag welke zen­ding we als ouders hebben om van onze kin­de­ren goede chris­te­nen te maken.

Pro­gram­ma

Vrij­dag­mid­dag 11 de­cem­ber, het derde weekend van de Advent, starten we om 17.30 uur. Vanaf deze tijd ben je welkom en tot 19.00 uur heb je de tijd om eventueel een be­schei­den brood­maal­tijd te gebruiken. Je mag ook onderweg of thuis iets eten. Om 19.00 uur begint het pro­gram­ma officieel. Zater­dag en zon­dag vieren we de H. Mis en is er tijd voor aanbid­ding en biecht. Ook zal een groot deel van de zater­dag­mid­dag wor­den gevuld met sport en spel en een vossenjacht voor alle leeftij­den. Dan is er ook gelegen­heid om onderling verder te spreken over het thema of wat ons in ons geloof bezighoudt. ’s Avonds hebben we aan­slui­tend op het pro­gram­ma aanbid­ding, waarna we er nog een gezellige avond van maken! Zondag 13 de­cem­ber is alweer de laatste dag en om ongeveer 16.00 uur zal het gezins­week­end wor­den af­ge­slo­ten.

Baby’s, kin­de­ren en jon­ge­ren

Gezinsweekend 2019

Voor de allerkleinsten zal er een crèche zijn. De kin­de­ren en jon­ge­ren wor­den begeleid in ver­schil­lende leef­tijds­groepen en wel door een team en­thou­siaste vrij­wil­li­gers, waar­on­der een aantal reli­gi­euzen van ver­schil­lende con­gre­ga­ties. Ook voor hen zal het thema ‘Heer, naar wie zou­den wij gaan?’ de rode draad zijn dit weekend. Daar­naast zijn er voor deze leef­tijdscate­go­rieën veel ontspan­nings­moge­lijk­heden en zal er gelegen­heid zijn voor goede onderlinge gesprekken.

Ontspan­ning

Elke dag wor­den er de nodige ontspan­nings­mo­menten ingelast. Op zater­dag­mid­dag zijn er spelletjes en gezins­acti­vi­teiten en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Ook zullen Samuel Advies en uitgeverij Betsaida dit weekend aanwe­zig zijn met een boekenstand.

Aanmel­den

Meld je nu aan via deze website.
Kosten: € 245 per gezin.
De bijdrage mag nooit een be­lem­me­ring zijn voor deelname!
Indien moge­lijk wordt een extra gift bij­zon­der ge­waar­deerd.

Meer info: info@katho­lie­kegezinnen.nl of tel: 06 - 53 41 93 86
Om zeker van deelname te zijn is het goed je spoe­dig op te geven.

Details

begin: vrij­dag­mid­dag 11 de­cem­ber 2020 vanaf 17.30 uur (eventueel 19.00 uur)
einde: zon­dag­mid­dag 13 de­cem­ber 2020 rond 16.00 uur
locatie: Groepsaccomodatie ‘De Hoof’, Hoof 18, Someren
aanmel­den: via deze website
Meld je spoe­dig aan om zeker te zijn van deelname!
folder: Download hier de folder (pdf)
bijdrage: De kosten bedragen € 245,= per gezin.
De bijdrage mag nooit een be­lem­me­ring zijn om deel te nemen!
Een eventuele extra gift wordt bij­zon­der ge­waar­deerd.

© copyright 2020 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl