• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Alternatief project bij Week van de Lentekriebels

Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam

gepubliceerd: maandag, 26 februari 2024

Het nieuwe project ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’ is deze week gelanceerd als thuis­pro­ject rondom seksuele opvoe­ding. Het bestaat uit een kinder­deel en een apart ouder­deel. Het geeft ouders hand­vat­ten om op een liefde­volle en respect­volle manier met hun kind(eren) in gesprek te gaan over liefde, seksua­li­teit en vrucht­baar­heid.

Aan­lei­ding

Het idee voor ‘Het Cadeau’ is ontstaan vanuit de wens van ouders om hun kin­de­ren te in­for­meren over thema's als relaties en seksua­li­teit vanuit een katho­liek mens­beeld. De lessen die op veel scholen wor­den gegeven rondom deze thema’s, bij­voor­beeld tij­dens de Week van de Lentekriebels (dit jaar 4 t/m 8 maart), sluiten vaak niet aan bij of staan haaks op datgene wat gelo­vi­ge ouders hun kin­de­ren willen mee­ge­ven. Het project start vanuit de gedachte dat ieder kind, ieder mens geliefd en gewild is door God. Door zijn schep­ping heeft Hij een prach­tig plan in ons gelegd. Daarin horen Liefde, Leven en Lichaam bij elkaar. Om samen dat plan, dat cadeau, te ontdekken is ‘Het Cadeau’ ontwikkeld.

Kinder­deel

Project Het cadeau - Kinderdeel

Het kinder­deel van ‘Het Cadeau’ is rijk geïllustreerd en bestaat uit 10 brieven die kin­de­ren helpen zich­zelf te zien als een geschenk en een een­heid van lichaam en geest. Ze ontdekken hoe die een­heid van lichaam en geest past in het prach­tige plan van God voor ieder mens en hoe dat plan zich o.a. in de puber­teit ontvouwt. Elk kind kan zijn eigen exemplaar personaliseren, notities maken en het boek bewaren als een waarde­vol geschenk voor zich­zelf. De brieven zijn zo ge­schre­ven dat ze aan­slui­ten bij de bele­vings­we­reld van kin­de­ren rond de 10-12 jaar. Elke brief sluit af met een Bijbelvers en een leuke opdracht. Ouders bepalen zelf wanneer ze met hun kin­de­ren aan de slag willen gaan met het project, af­han­ke­lijk van de per­soon­lijke ont­wik­ke­ling van hun kind(eren).

Ouder­deel

Project Het cadeau - Ouderdeel

Het ouder­deel van ‘Het Cadeau’ biedt een uit­ge­breide begrippen­lijst die samenhangt met allerlei thema’s rondom liefde, relaties en seksua­li­teit, bezien vanuit het katho­lie­ke mens­beeld. Enkele voor­beel­den zijn: deug­den, huwe­lijk, schaamte, pornografie, sex­ting, na­tuur­lijke geboorte­rege­ling, draag­moe­der­schap, voorbehoeds­mid­de­len enz. Veel van de thema’s komen niet in het kinder­deel voor, maar staan uit­druk­ke­lijk wel in het ouder­deel omdat kin­de­ren deze thema’s in hun dage­lijks leven tegen (kunnen) komen. De ver­wij­zing welke brief het beste bij het be­tref­fen­de on­der­werp past, maakt het ouders mak­ke­lijk(er) er met hun kind(eren) over in gesprek te gaan. Het ouder­deel bevat ook algemene tips voor seksuele opvoe­ding.

Schrijvers

De auteurs van zowel het kinder- als ouder­deel zijn: Marieke Goes-Klein, Yvonne Koopman-Snep en Luc Simons pr. Marieke Goes is moeder en runt samen met haar man een fruitteelt­bedrijf. Zij is al jaren betrokken bij het jeugd­werk in de Kerk met speciale aan­dacht voor catechese. Yvonne Koopman is echt­ge­note, moeder en jour­na­liste. Ze heeft zich in haar pro­fes­sio­nele en vrij­wil­li­gers­werk voor de Kerk veel bezigge­hou­den met on­der­wer­pen die huwe­lijk, gezin en in het bij­zon­der de seksuele opvoe­ding aangaan. Luc Simons is pries­ter en zet zich in voor de pas­to­rale zorg rond gezinnen en het bekendmaken van het gedachtengoed van de heilige paus Johannes Paulus II over licha­me­lijk­heid en seksua­li­teit (Theo­lo­gie van het Lichaam).

Meer in­for­ma­tie

Ga voor meer in­for­ma­tie over ‘Het Cadeau - 10 Brieven over Liefde, Leven en Lichaam’, naar de bij­be­ho­rende website of neem contact op:© copyright 2024 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • katholiekegezinnen@gmail.com