• 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloof, Hoop en Liefde

Programma is rond

gepubliceerd: donderdag, 16 februari 2017

Het pro­gram­ma en de sprekers voor het twin­tigste gezins­week­end zijn rond! Het thema: ‘Geloof, Hoop en Liefde’ was al eerder bekend maar nu is de volle­dige inhoud voor han­den. Onze inner­lijke drijfveren en morele kompas!

Geloof, Hoop en LiefdeDenken we aan de woor­den van Sint Paulus aan de Korintiërs: “Nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie; maar de grootste van deze is de liefde.” (Kor.1,13)

Geloof, hoop en liefde, de drie god­de­lijke deug­den die we in onze ziel ont­vingen bij de Doop.

Zij zijn op aarde eigen­lijk ons hoogste goed, zij zijn als gees­te­lij­ke vermogens waardoor wij als christen recht­streeks met de God in contact kunnen tre­den. Zij zijn de bron van alle goede werk­zaam­heid.

Wij hebben elke dag Gods prach­tige kompas in ons, hoe gebruiken wij die om zo goed moge­lijk te groeien en te bloeien in de deug­den en hoe leren we onze kin­de­ren die goed te gebruiken?

En waarom noemt Sint Paulus de liefde eigen­lijk de grootste van de drie?

Sprekers

We hebben Pater Ignatius Maria csj, prior van de broeders van St. Jan in Utrecht bereid gevon­den om te komen spreken over onze inner­lijke Drijfveer en Kompas, die alle goeds in ons wil laten opbloeien tot in de eeuwig­heid. Hij doet dat voor de vol­was­se­nen op zater­dag. Maar eerst zal vrij­dag­avond Carolijn van Voorst de aftrap ver­zorgen en ons meer ver­tellen over hoe we in de opvoe­ding grenzen kunnen stellen. Zo zullen onze kin­de­ren ook Gods grenzen leren eerbie­digen en beminnen.

Zondag komt broeder Aldo, een Heraut van het Evan­ge­lie, voor de vol­was­se­nen spreken. Hij neemt voor dit weekend, in deze Maria­maand een kopie van het beeld van Onze lieve vrouw van Fatima mee en zal over Maria spreken, het toon­beeld en de school van alle deug­den.

Zater­dag­mid­dag komt de katho­lie­ke hulp­orga­ni­sa­tie Fidesco ons uitleg geven over de organi­sa­tie. Deze is sinds 1991werk­zaam in 30 lan­den. Geloof, hoop en liefde in de praktijk!

Gebeds­mo­menten

Het Maria­beeld van Fatima zal vrij­dag op plech­tige wijze in de kapel wor­den geïnstalleerd en zal het hele weekend aanwe­zig zijn, ter vere­ring en om Haar onze noden voor te leggen.

Op zater­dag- en zon­dag­och­tend is er een H. Mis.

Er is er gelegen­heid om op zater­dag- en zon­dag­och­tend mee te bid­den met de getij­den­ge­beden.Voor elke H. Mis wordt het rozenhoedje gebe­den.

Zater­dag­avond is er in de kapel uit­stel­ling en aanbid­ding van Christus in het Aller­hei­ligste Sacra­ment. Het is Christus zelf die op deze bij­zon­dere wijze in ons mid­den wil zijn. Bij Hem kunnen we terecht met al onze verlangens, vragen, moei­lijk­he­den en dank­baar­heid.

Ontspan­ning

Elke dag wor­den er de nodige ontspan­nings­mo­menten ingelast. Op zater­dag­mid­dag is er sport en spel en elke avond kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje.

Jeugd

Uitnodiging
Download de uit­no­di­ging (PDF)

Voor de baby’s zal er weer opvang zijn. Voor de kin­de­ren en jon­ge­ren zijn er in leef­tijds­groepen ac­ti­vi­teiten die geleid wor­den door een groep van en­thou­siaste vrij­wil­li­gers en reli­gi­euzen van diverse con­gre­ga­ties. Zij zullen in de groepen zich gaan verdiepen in het thema.

Op het terrein van Emmaus zullen er dit jaar op zater­dag voor jong en oud diverse uit­da­gende spelattracties aanwe­zig zijn!

Aanmel­den

Zou je met je gezin dit weekend willen meemaken, dan kun je je via de website aanmel­den. We vragen een gezinsbijdrage van slechts € 195, echter de bijdrage mag nooit een be­lem­me­ring vormen om niet te komen.

Meer in­for­ma­tie is te verkrijgen via info@katho­lie­kegezinnen.nl of tele­fo­nisch 0653-419386.

Om zeker van deelname te zijn, is het goed je spoe­dig op te geven via de knop op de homepage van deze website.© copyright 2022 • Stichting Katholieke Gezinsweekenden • info@katholiekegezinnen.nl